Відомі постаті України

63.3 (4 Укр) г я 2
В 42 
Видатні постаті в історії України IX - XIX ст.: Короткі біографіч-ні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін.– К.: Вища шк., 2002.– 359 с.
Описано історичні портрети громадських, політичних і культурних діячів держави - від виникнення Київської Русі до кінця ХІХ ст.

63.3 (4 Укр) 46
Г 82
Грибовський В. В. Кошовий отаман Петро Калнишевський: Монографія.– Д. : Пороги, 2004.– 128 с.
Охарактеризовано постать П. Калнишевського – останнього кошового отамана Запорозької Січі. Викладено події російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр. і ліквідації Запорозької Січі.

Котляр М. Ф. Данило Галицький: Біографічний нарис.– К.: Альтернативи, 2002.–328 с.– (Особистість і доба).
Висвітлено життєвий шлях князя Данили Галицького (1201 – 1264 рр.) – видатного державного діяча, полководця і дипломата Давньої Русі. Розглянуто його діяльність з об’єднання східнослов’янських земель, відновлення цілісної давньоруської держави за часів Володимира Мономаха.

Круглашов А. М. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова / Ред. Ю. І. Макар.– 2-е вид.– Чернівці: Прут, 2001.– 488 с.
Представлено біографію М. Драгоманова (1841 – 1895 рр.), видатного українського вченого та громадсько-політичного діяча. Описано участь вченого у формуванні політичної теорії, інтелек-туальних здобутків, політичної культури Східної Європи.

Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчиць-кий, В. Ф. Солдатенко.– К.: Альтернативи, 2005.– 376 с.– (Особистість і доба).
Наведено сторінки біографії одного зі засновників УНР, видатного українського революціонера та письменника В.Винниченка. Охарактеризовано його постать. Визначено вплив революціонера на перебіг революційних подій 1917-го р.

63.3 (4 Укр) 6-8
Л 17
Лазаренко А. Світло у вікнах. Життя видатних людей.– К.: Літопис XX, 2003.– 432 с.
Книга розповідає про життя та діяльність відомих українських вчених, творчість яких, є прикладом віданності та любові до рідної Вітчизни.

Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / Ред. Ю. Шаповал.– К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2001.– 639 с.
Описано життєвий шлях С.Петлюри - Голови Директорії та Головного Отамана Військ Української Народної Республіки на тлі національно-визвольної боротьби українського народу.

63.3 (4 Укр)
Л 85
Лупейко В. Ю. У світі українських інтелектуалів.– Д.: Наука і освіта, 2004.– 268 с.
До книги відомого письменника Віктора Лупейко увійшли нариси-роздуми про видатних діячів українського Відродження минулих віків. Наведено біографічні дані П. Могили, В. Антоновича, М. Ко-стомарова, І. Огієнка, М. Грушевського, В. Вернадського, Д. Яво-рницького, Д. Багалія, М. Яворського, Н. Полонської-Василенко, М. Туган-Барановського, А. Кримського.

Пєтков С. В. Життєпис великого київського князя Святосла-ва І Славного (942 – 972 рр.).– Сімф.: Таврія, 2004.– 75 с.
Описано життєвий шлях та діяльність великого київського князя Святослава І Славного (942 – 972 рр.) – видатного держав-ного діяча періоду раннього середньовіччя.

Реєнт О. П. Павло Скоропадський.– К.: Альтернативи, 2003.– 304 с.– (Особистість і доба).
Описано життєвий шлях П. Скоропадського – генерал-лейтенанта царської армії, гетьмана Української держави (29.04.1918 - 14.12.1918 рр.), який відіграв вирішальну роль у новітній історії України. Розглянуто законодавство гетьманату, його судову систему, формування місцевих органів влади. Описано квітневий державний переворот, що поклав край владі гетьмана.

Ричка В. М. Княгиня Ольга.– К.: Альтернативи, 2004.– 336 с.– (Особистість і доба). 
Описано життя та діяльность київської княгині Ольги. Про-аналізовано особливості суспільно-політичного та культурного життя раннього періоду історії Київської Русі. Визначено роль першої і єдиної жінки, яка прийняла великокнязівський скіпетр і тривалий час успішно врядувала у Київський державі.

Саух П. Ю. Князь Василь-Костянтин Острозький.– Рівне: Волин. обереги, 2002. – 244 с.
Висвітлено життєвий шлях і діяльність князя Василя-Костянтина Острозького – одного з найславетніших представників могутнього роду князів Острозьких, великого українського магната та мецената культури.

63.3 ( 4 Укр) 6
С 24
Сватко Я. Місія Бандери.– 2-ге вид., допов. і виправ.– Л.: Гал. вид. спілка, 2003.– 64 с.
Описано життя і діяльність Степана Бандери – лідера та ідейного натхненника революційного крила ОУН, ім’я якого стало символом боротьби за незалежність України в середині XX сто-ліття.

Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Сташко, Т. Вронська.– К.: Темпора, 2004.– 414 с.
Висвітлено життєвий шлях і військову діяльність П.Болбочана – визначного українського воєначальника, полковника Армії УНР. Проаналізовано судові та слідчі справи полковника. Вміщено витяги зі спогадів сучасників.

63.3 (4 Укр) 6-8
С 60
Солдатенко В. Ф. Незламний: Життя і смерть Миколи Скрипника.– К.: Книга пам’яті України, 2002.– 352 с.
Ця книга про одну з найвизначніших особистостей українства XX століття, палкого патріота України, відданого борця інтернаціоанальної революції – Миколу Скрипника.

63.3 (4 Укр)
С 81
100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ломанова та ін.– М.: Вече; К.: Орфей, 2002.– 592 с.
Представлено сто портретів видатних представників українського народу, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів.

Толочко П. П. Ярослав Мудрий.– К.: Альтернативи, 2002.– 272 с.– (Особистість і доба).
Змальовано життєвий шлях та діяльність одного з най ви зна-чніших державних діячів Київської Русі князя Ярослава Мудрого, зокрема – перші роки його князювання.

63.3 (4 Укр) я 2
У – 45
Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко.– К.: Либідь, 2004.– 328 с.
На підставі великого архівного матеріалу та маловідомих лі-тературних джерел змальовано портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до сьогодення. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних родин, мецена-ток, вчених, літераторок, громадських та політичних діячок, уча-сниць боротьби за незалежність України та збереження націона-льної ідентичності.

63.3 (4 Укр)
Х 82
Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеї-парсуни.– К.: Вид. ім. О. Теліги, 2004.– 208 с.
Книга висвітлює драматичні, в більшості випадків трагічні, долі українських жінок-патріоток: О. Пчілки, Л. Старицької-Черняхівської, М. Старицької, О. Стешенко, В. Черняхівської, І. Стешенко, К. Грушевської, В. О’Коннор-Вілінської, Н. Суров-цової.

Щокін Г. В. Видатні постаті України: Біографічний довідник / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко.– К.: Міжрег. акад. упр. персоналом, 2004.– 872 с.
Висвітлено життєвий і творчий шлях понад двохсот видатних історичних постатей України від часів Київської Русі до сього-дення, які своїми здобутками сприяли науковому, соціальному та політичному розвитку України, зокрема, В. Б. Антоновича, М. Ф. Берлінського, В. І. Вернадського, П. А. Грабовського, М. С. Гру-шевського, І. С. Мазепи, П. М. Нестерова, М. О. Стельмаха, Б. М. Хмельницького, В. В. Щербицького, І.Федорова.

Бойко Н. Сергій Єфремов – представник української полі-тичної еліти початку ХХ століття (нарис політичної біографії) // Людина і політика.– 2001.– № 3.– С. 144-151.

Болабольченко А. Петро Стебницький // Київ. старовина.– 2005.– № 3.– С. 144-159.
Висвітлено життєвий шлях державного та громадського дія-ча, публіциста П.Стебницького, його роль у виданні та популяри-зації української книги. Зазначено, що публіцистичні виступи П.Стебницького були суттєвим внеском у боротьбу свідомого громадянства за захист прав і свобод української нації. Наведено спогади сучасників літератора.

Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет: До 125-річчя від дня народження // Український історичний журнал.– 2004.– № 3.– С. 112-126. 
Простежено політичну біографію визначного українського державного діяча, голови Директорії Української Народної Рес-публіки, головного отамана армії УНР С.Петлюри.

Вохмянін В. Постать із забуття: генерал Петро Вовкобой // Київ. старовина.– 2003.– № 2.– С. 133-137.
Описано життя генерала П.Вовкобоя, який брав участь у вій-ні з Японією, Першій світовій війні, Лютневій революції, та був нагороджений почесними відзнаками за мужність і героїзм.

Гай-Нижник П. Ігор Кістяковський - “злий геній і дух” Гетьма-на Скоропадського // Київ. старовина.– 2005.– № 1.– С.161-172.
Розглянуто сторінки життя та громадської діяльності І. Кіс-тяківського - відомого адвоката, державного секретаря та мініст-ра внутрішніх справ Гетьманату.

Головченко В. У боротьбі за вільну Україну (політичний портрет Дмитра Антоновича) // Київ. старовина.– 2002.– № 3.– С.142-151. 
Статтю присвячено Д. Антоновичу - відомому громадсько-політичному та культурному діячу, засновнику та теоретику першої на теренах України Революційної Української Партії (РУП). Досліджено його роль у створенні та розбудові УНР.

Кабанець Є. Про день народження Петра Могили // Київ. старовина.– 2001.– № 5.– С. 147-150.
Проаналізовано політичну, церковну та культурну діяльність видатного києво-галицького митрополита та печерського архіма-ндрита П. Могили.

Кошель О. Архієпіскоп, історик Митрофан Сімашкевич // Іст. календар.– К.: Планета, 2005.– Вип. 11.– С. 117-119.
Публікацію присвячено Митрофану Васильовичу Сімашкевичу – відомому українському церковному та культурно-освітньому діячу, одному з фундаторів наукового поділлєзнавства.

Огієнко І. Княгиня Янка – засновниця першої дівочої школи художніх ремесел у Києві // Нар. творчість та етнографія.– 2003.– № 1-2.– С. 63-70. 
Висвітлено сторінки життя та культурно-освітньої діяльності княжни Анни (Янки) – дочки великого князя Всеволода Яросла-вича, яка заснувала в Києві жіночий монастир з першою в Україні жіночою школою.

Розсоха Л. Лікар-краєзнавець О. Ксьонзенко // Київ. старо-вина.– 2002.– № 5.– С. 148-149. 
Наведено відомості про Олександра Ксьонзенка – миргород-ського лікаря, громадського діяча, краєзнавця кінця ХІХ – почат-ку ХХ ст.

Світленко С. Народолюбець Олександр Стронін // Київ. ста-ровина.– 2002.– № 6.– С. 143-155.
Висвітлено сторінки життя та діяльності О. І. Строніна – пе-дагога, публіциста, дослідника, активного учасника українського національного руху. Визначено його внесок у розвиток демокра-тичного руху Наддніпрянської України та Росії другої половини XIX ст.

Інформацію узято з:

Історія України на перехресті епох [Електронний ресурс] : Рекомендаційний бібліографічний покажчик / укладач Ю. В. Круть; ред. C. О. Чачко, В. М. Кучерява; консультант аспірант Переяславсько-Хмельницького пед. ун. ім. Г. Сковороди О.О. Сьомка; відповід. за вип. Г.А. Саприкін; Державна бібл. Укр. для юнацтва . - Київ, 2007 . - (Сер. Для тих, хто хоче більше знати) . - Режим доступу: -http://www.4uth.gov.ua/library_science/publishing/history.pdf, вільний . - Назва з екрану . - Мова: укр. - Електрон. версія друк. вид.  - Перевірено: 08.09.2011.