Словник термінів

Аварія - подія, у результаті якої була ушкоджена або зруйнована техніка (без загибелі людей).

Активність - число розпадів радіоактивних ядер в одиницю часу. Одиниці активності: у системі СІ - беккерель (Бк), відповідає одному розпаду радіоактивного ізотопу в секунду; Кюрі (Кі) - позасистемна одиниця активності радіонуклідів, що відповідає активності 1 г. радію. 1 Кі = 3,710 10 Бк.

Ампер (А) - одиниця сили електричного струму.

Бар - одиниця виміру тиску. 1 Бар = 105 Па, 1Па (Паскаль) = 0,102 кг/м2

Бер - біологічний еквівалент рентгена, позасистемна одиниця еквіваленту дози рентгенівського випромінювання, за своєю біологічною дією еквівалентна 1 рентгену (Р).

Ват - одиниця потужності, позначається Вт.

Зовнішнє опромінення - опромінення тіла від зовнішніх джерел іонізуючого випромінювання.

Внутрішнє опромінення - опромінення за рахунок вдихання радіоактивного пилу, а також за рахунок радіактивних речовин, що потрапляють до організму з водою і їжею.

Гамма-випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромінення, а також електромагнітне випромінювання радіонуклідів (незалежно від енергії), що виникає при розпаді радіоактивних ядер.

Ген - (від грец. genos – рід, походження) одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування будь-якої елементарної ознаки. У вищих організмів входить до складу хромосом. Сукупність усіх генів організму складає його генетичну конструкцію – генотип. Генетична дія іонізуючої радіації – ушкодження спадкового механізму клітини, що передаються нащадкам.

Грей (Гр.) – одиниця поглиненої дози іонізуючої радіації.

Доза – міра дії іонізуючого випромінювання на організм. Виражається у величині ефекту іонізації (так звана експозиційна доза, що характеризує джерело радіації) або кількості поглиненої тканинами організму енергії випромінювання (поглинена доза).

Природний фон випромінювання – випромінювання, створюване в природі численними природними радіонуклідами, що містяться в земній корі, в повітрі, ґрунті, воді, рослинах, у продуктах харчування, в організмі тварин і людини, а також випромінювання, що приходить із космосу.

Зіверт (Зв) – одиниця виміру ефективної еквівалентної дози.

Зони радіоактивного забруднення: – залежно від щільності забруднення різних територій, умовно виділено чотири зони.

Перша - із щільністю забруднення від 1 до 5 Кі/км2
друга - від 5 до 15 Кі/км2
третя - від 15 до 40 Кі/км2
четверта понад 40 Кі/км2.

Іонізуюча радіація – випромінення високої інтенсивності (електромагнітне й корпускулярне), що викликає іонізацію атомів і молекул речовини.

Канцерогенез – процес злоякісного переродження клітин, їхнього перетворення в ракові клітини.

Катастрофа – подія, у результаті якої була ушкоджена або зруйнована техніка та загинули люди; подія з трагічними наслідками.

Колективна доза – сумарна доза, отримана групою опромінених людей; одиниця виміру колективної дози людино-зіверт (чол/Зв).

Променева хвороба – виникає при впливі на організм іонізуючого випромінювання в дозах, рівних або більше чим 1 Зв (100 бер) на одну людину, променева хвороба проявляється головним чином ураженям органів кровотворення, а при дуже великих дозах понад 10 Зв (1000 берів) поразкою шлунково-кишкового тракту, нервової системи.

Потужність дози – доза іонізуючої радіації, випромінена і поглинута речовиною в одиницю часу (секунду, хвилину, добу, рік).

Мутаген – речовина або вплив, що викликає мутацію.

Мутація – раптова й стійка зміна генетичної інформації.

Ноосфера – (від грецького – розум і сфера), новий еволюційний стан біосфери, при якому розумова діяльність стає вирішальним фактором її розвитку. Поняття „ноосфера” введено французьким вченим Леруа (1927 р.), що трактував його ідеалістично. В.І.Вернадський розвив матеріалістичне вчення про ноосферу, як якісно нову форму організованості, що виникає при взаємодії природи та суспільства із законами мислення та соціально-економічними законами.

Період напіврозпаду - час, на протязі якого кількість радіоактівних атомів ізотопу зменшується вдвічі.

Популяція – сукупність особин одного біологічного виду, здатних до вільного схрещування і  таких, що мають загальний генофонд. Термін застосовується й стосовно однорідних клітин певної тканини.

Протектор (радіопротектор) - речовина, введена в живий організм до впливу радіації, в момент опромінення й така, що істотно полабляє вражаючу дію іонізуючого випромінення.

Радіоактивність це явище самовільного виділення деякими речовинами енергії у вигляді особливих променів, що складаються або з заряджених найдрібніших частинок: А (альфа) - промені і В (бета) - промені, або з дуже короткохвильового електромагнітного випромінювання, подібного рентгенівським променям, але з ще більшою здатністю проникнення: У (гамма) - промені. Встановлено, що всі хімічні елементи з порядковим номером, більшим за 83 — радіоактивні. 

Радіонукліди - атоми, у яких ядра спонтанно разпадаються з виділенням енергії у вигляді гамма-квантів, електрично заряджених бета-частинок, або альфа-частинок, або нейтронів.

Радіорезистентність - стійкість до дії іонізуючої радіації.

Радіофобія – збірне поняття психопатологічних станів і психосоматичних захворювань, викликаних страхом перед радіацією.

Радіочутливість - чутливість до дії радіації; поняття, зворотне радіорезистентності.

Соматичний - тілесний; термін застосовується до всіх клітин організму, окрім статевих.

Соматичні ефекти радіації - ушкодження, що з’являються протягом життя організму, але не передаються його нащадкам.

Техногенний фон випромінювання - фон випромінювання, що виникає в результаті діяльності людини, пов’язаний з переробкою й переміщенням земних і гірських порід, спалюванням вугілля й інших матеріалів при виробництві енергії, випробуваннях ядерної зброї.

Цезій-137 - основний радіоактивний ізотоп після аварії на ЧАЕС. Його гамма-кванти формують дози зовнішнього й внутрішнього опромінення. Період його напіврозпаду 30 років, а майже повного розпаду (на 90%) - 100 років.

Ефективна еквівалентна доза випромінювання - термін, що характеризує поглинену організмом енергію іонізуючого випромінювання з урахуванням неоднакової чутливості різних органів і тканин. Ефективну еквівалентну дозу не можна виміряти, її можна тільки розрахувати, попередньо вимірявши поглинені дози в різних органах і знаючи чутливість цих органів. Одиницею виміру дози є Грей (Гр), а стосовно до організму й з урахуванням властивостей виду випромінювання Зіверт (Зв). Один Зіверт дорівнює 100 бер. Похідна величина мілізіверт (мЗв), що дорівнює 0,001 Зв.

Екзотермічна реакція - реакція з виділенням тепла.

Ендотермічна реакція - реакція з поглинанням тепла.

Український тлумачний словник термінів у сфері атомної енергетики - www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=37841

Відображається 5 елементів
ТермінПояснення
Сортувати 
 
Сортувати 
 
ТермінПояснення
Ендотермічна реакція реакція з поглинанням тепла. 
Екзотермічна реакція реакція з виділенням тепла. 
Радіоактивність  це явище самовільного виділення деякими речовинами енергії у вигляді особливих променів, що складаються або з заряджених найдрібніших частинок: А (альфа) - промені і В (бета) - промені, або з дуже короткохвильового електромагнітного випромінювання, подібного рентгенівським променям, але з ще більшою здатністю проникнення: У (гамма) - промені. Встановлено, що всі хімічні елементи з порядковим номером, більшим за 83 — радіоактивні. 
Активність число розпадів радіоактивних ядер в одиницю часу. Одиниці активності: у системі СІ - беккерель (Бк), відповідає одному розпаду радіоактивного ізотопу в секунду; Кюрі (Кі) - позасистемна одиниця активності радіонуклідів, що відповідає активності 1 г. радію. 1 Кі = 3,710 10 Бк. 
Природний фон випромінювання випромінювання, створюване в природі численними природними радіонуклідами, що містяться в земній корі, в повітрі, ґрунті, воді, рослинах, у продуктах харчування, в організмі тварин і людини, а також випромінювання, що приходить із космосу. 
Відображається 5 елементів
Comments